Azərbaycan Respublikasinin Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan Respublikasinin Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan və Özbəkistanın gerbləri
Ana səhifəBizə yazınSayt haqda məlumat

Yeni kitablarımız
(2020-2021)

Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin kitabxanasının fonduna müntəzəm olaraq yeni kitablar daxil olur.
Bura Azərbaycan tarixi, Azərbaycan iqtisadiyyati, siyasəti, Dağlığ Qarabağ problemi, mədəniyyəti, incəsənəti, turizmi, adət və ənələrinə dair kitablar daxildir.
Onların siyahısını və qısa xülasəsini təqdim edirik:“Ermənistanda nazizmin qəhrəmanlaşması dövlət siyasətidir” - Oleq Kuznetsov

Bu iş Ermənistan Respublikasında müxtəlif formalarda həyata keçirilən faşizmin qəhrəmanlaşması dövlət siyasətinin qiymətləndirilməsinə həsr edilmişdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin tənqid olunan mövqeyi - faşizm tərəfdarı olan Garegin Njdenin şəxsiyyətin memorializasiya praktikasını açıq şəkildə tanımaqdan imtina etməsidir.
Nəşr peşəkar siyasətçilər, diplomatlar, tarixçilər, eləcə də Cənubi Qafqazın siyasi həyatı ilə maraqlanan ən geniş oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulub.


2019

“Dağlıq Qarabağ: Faciənin günahkarları məlumdur” - Robert Arakelov

Bu gün, Ermənistanda müəyyən dairələr tərəfindən ortaya atılan informasiya isteriyası, "Qarabağ hadisələri" ilə əlaqəli xarici və yerli erməni diasporu hələ də erməni mediası məlumat sahəsini yalan, böhtan, saxtalaşdırma ilə doldurarkən, intensivliyini azaltmır. Həqiqətlərdən, oxucuya təmiz bir hava kimi bu hadisələrə obyektiv və qərəzsiz bir baxış tələb olunur.
Bu material ən geniş oxucu dairəsini maraqlandırır və bu gün çox aktualdır.


2020

“Mollа Nəsrəddin n.1 -3.” (Молла Насреддин) т. 1-3.

Tiflisdə (1906-1914, 1917), Təbrizdə (1921) və Bakıda (1922-1931) çıxan həftəlik Azərbaycan ədəbi və bədii illüstrasiyalı satirik jurnalı.
Jurnal 1906-cı ildə Tiflisdə Cəlil Məmmədquluzadə tərəfindən təsis edilmişdir. Yaxın və Orta Şərqdə geniş yayılmış və demokratik mətbuatın inkişafına təsir göstərmişdir. Jurnal patriarxal-feodal adətlərini pisləmiş, adi insanları azadlıq uğrunda mübarizəyə çağırır və eyni zamanda Şərq ölkələrindəki despotik rejimlərə qarşı çıxış edirdi.
Onun səhifələrində Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim-bəy Haqverdiyev, Qamgusar, Məmməd Səid Ordubadi, Əvəz Sadıq və başqaları, Azərbaycan rəssamlarından Əzim Əzimzadə, İosif Rotter, Oskar Şmerling öz illüstrasiyalarını dərc edirdilər.


2015

“Китаби – Деде Коркут” (Kitabi-Dədə Qorqud) - Henrix Fridrix fon Dits

200 il əvvəl görkəmli bir Alman şərqşünası və diplomatı Henrix Fridrix fon Dits Azərbaycan epos dastanının əfsanələrindən birini alman dilinə tərcümə etdi ”və ön sözü ilə birlikdə Berlində alman dilində ayrıca bir kitab nəşr etdi.
Bu material dünyanın aparıcı dillərində olduğu kimi, Azərbaycanda da istifadə olunan dillərdə nəşr edilmişdir.
Nəşr Azərbaycan xalqının mənəvi sərvətinin parlaq göstəricisidir.


2015

“Heydər Əliyev həmişə dövrün önündədir”

Bu kolleksiyada Onun anım gününə həsr olunmuş “Heydər Əliyev - həmişə dövrün önündə” adlı beynəlxalq konfransın və “Dəyirmi masa”nın materialları yer alıb.
Kolleksiyaya diplomatların görkəmli dövlət xadimi və dünya səviyyəli siyasətçi Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən çıxışları daxil etməsi çox əhəmiyyətlidir.


2014

“Nizami Gəncəvi Polşa tədqiqatlarında və tərcümələində” - Elena Teer

Polşa ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin tarixi bir əsrdən çoxdur. Son yarım əsrdə iki xalq arasında münasibətlər xüsusilə intensivləşdi. Nizaminin poemalarınıny Polşa tərcümələrinin nəşri bu elmi problemin sərhədlərini genişləndirdi və bu kitabın müəllifi onu müstəqil tədqiqat mövzusu etdi.
Nəticə budur ki, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə Polşada Nizami yaradıcılığının öyrənilməsi tarixi ilə yanaşı Nizaminin poetik irsinin tərcüməsi probleminin araşdırılması da nəzərdən keçirildi.


2012

“Nizami və zərdüştilik” (Низами и зороастризм) – İbrahim Quliyev

Bildiyiniz kimi, İslamın Azərbaycana gəlişindən xeyli əvvəl bu ərazilərin əhalisi fərqli dinlərə və kultlara etiqad edirdilər. Bunlardan əsaslarından biri Zərdüştlük dininə - atəşə pərəstiş idi. Bu işdə dahi Nizaminin əsərlərindəki bu kult elementlərinin əhəmiyyətindən bəhs edən bir hekayə var. Yazılarında qeyd olunduğu kimi, böyük Nizaminin “atəş” məsələlərinə müraciətinin əsasları və səbəbləri nədir. Bu dində nə müsbətliyi görür və atəşpərəstlərdən bəzi suallara necə nümunə götürməyə çağırır.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.


2012

“Nizami Gəncəvi “Xəmsəsi”-nin İntibah dünyası”- Arif Hacıyev

Monoqrafiyanın müəllifi, filologiya elmləri doktoru, professor Hacıyev Arif "Azərbaycan realizmi", "Qəhrəman axtarışında", "Həm keçmiş, həm də bu gün", "Nizami Gəncəvinin İntibahı və Şeiri" monoqrafiyalarını yazmışdı. Yazılarında məzmunu olan bədii məkan və zamanın özünəməxsusluğunu, təbiət poeziyasını, qadın və kişi arasındakı mənəvi və estetik münasibətləri, həyatın fəlsəfi və dini qavrayışını, ölüm və ölümsüzlük qeyd edir. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”-si ayrılmaz bir epik yaradıcılığı kimi yozulur.


2000

“Nizami Gəncəvi dilinin lügəti” 1-2 hissə (Cловарь языка Низами Гянджеви) – М. H. Мамедова

Oxucuya təklif olunan kitabda "Şərəfnamə" poemasından suallar, söz ehtiyatı, yəni sözlər, söz birləşmələri, frazeoloji dönüşlər, müqayisələr, məcazi ifadələr nəzərə alınmışdır. Bu kitabda Fars və Türk sözləri, müqayisələri və izahları araşdırılmışdır.
Kitab ədəbiyyatşünaslar, nizamişünaslar, leksoloqlar, müasir və orta əsrlər dili ilə əlaqəli mövzuları araşdıran dilçi alimlər üçün maraqlı olacaqdır.


2010

“Həzrət Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında peyğəmbərlik anlayışı və Həzrət Məhəmməd” (Концепция пророчества и пророк Мухаммед в творениях Хазрета Низами Гянджеви) - Сирожиддин Хажи

Kitabda müəllif Sirojiddin Xajinin dahi Nizami Gəncəvinin “Sirlər Xəzinəsi” əsərindəki şərhləri təhlil edilmişdir.
Bu nəşrdə Məhəmməd peyğəmbərin azadlıq, nur, ədalət və yaxşılığın peyğəmbəri olduğunu bildirir. Uca və Ulu Allahın peyğəmbərlərə elm və mərifət göndərməsi barədə ən dərin məna və düşüncələrin açıqlanması verilmişdir, müqəddəs dinimiz İslam böyük Nizami Gəncəvinin əsərlərində əsas postulatlardır. Şair dünya İslamın mənaları, peyğəmbərlikləri və peyğəmbərlər vasitəsilə gələn və hər bir fərdin və bütövlükdə cəmiyyətin həyatını zənginləşdirən, ağlını işıqlandıran, ruhunu təmizləyən və niyyətləri yüksəldən ən böyük rolla doludur.


2008

“Nizami və Tarix” (Низами и история) – Теймур Каримли

Ən böyük filosof, alim, şair və yazıçı Nizami Gəncəvi haqlı olaraq təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün mütərəqqi bəşəriyyətə məxsusdur. Tarix, bir qayda olaraq, insanlar üçün və bəşəriyyət üçün bir imtahandır. Yaddaşda yalnız özündə bir iz qoyanları qoyur.
İstedadı və dahiliyi ilə dünyanı ovsunlayan Nizami əbədi olaraq tarixə daxil oldu və orada qaldı, bizə gözəl bilik və humanizm şüaları verdi, həyatımızı asanlaşdırmaq və əsas məqsədini anlamaq üçün bizə məsləhət verdi.


2002

“Карабах древний и прекрасный” (Ancient and beautiful Karabakh)

Uca Allah Qarabağa misilsiz bir səxavət bəxş etdi. Azərbaycanda daha gözəl bir yer tapmaq çətindir. Dağ zirvələri göylərə ucalır, kölgəli bağlar və meşələr sonsuz çöllərlə sərhəddir. Burada coşqun çaylar yaranır və büllur şəffaf şəlalələr qayalardan aşağı doğru axır, rahat və sərbəst nəfəs alırsan. Bura Qarabağ - əcdadlarımızın torpağı, bu gözəl və əziz Azərbaycan!


2020

“Nizami poetikası” (Поэтика Низами) – Nüşabə Araslı

Monoqrafiya klassik poetik ənənələri, ideoloji və estetik baxışları əks edir. Kitabda Şərq fəlsəfəsinin humanist idealları vurğulanır, erkən dövrün poetik səviyyəsinin sistemi təmin edilir, yeni poetik üsul və tapıntılar təqdim olunur.
Bu materialı dahi Nizami irsini tədqiq edən ədəbiyyatşünaslara və dilçi alimlərə təqdim edirik. Kitab digər humanitar peşələrin nümayəndələri ilə yanaşı filologiya fakültəsi tələbələri üçün də maraqlıdır.


2004

“Sheyx Nizami” (Шейх Низами) – Mirzə Məhəmməd Axundov

Böyük şəxsiyyətlərin yaradıcılığı bütün bəşəriyyətin var-dövlətidir. Əsərlərinin mövzuları və mənaları qitələr və insanlarla məhdudlaşmır, bəşəriyyətin topladığı təcrübəni mənimsəyiblər. "Şeyx Nizami" kitabı uzun illər davam edən araşdırma və elmi araşdırmaların nəticəsidir. 2021-ci il Azərbaycanda Nizami ili elan edildi və bununla əlaqədar böyük maraq doğuran bu iş daha da vacib və aktualdır. Əsər böyük maraq doğurur, çünki əvvəllər öyrənilməmiş məsələləri önə çəkir və özünəməxsusluğu budur


2017

“Böyük Azərbaycan şairi Nizami” (Низами Великий азербайджанский поэт) – Evgeniy Bertels

Azərbaycan xalqı sivilizasiyayalayiqli töhvələrini verərək, dünyaya böyük insanlar bəxş etdi. Mədəniyyət, elm, tibb, ədəbiyyat və həyatımızın digər sahələri, burada xalqımızın yalnız öz xalqlarının deyil, bütün bəşəriyyətin adına öz parlaq və uca izlərini qoyub getdiyi və hələ də tərk etdiyi yerlərdir. Minlərlə il keçir, milyonlarla fərqli insan adı unudulur, amma böyüklərinin adları əsrlər boyu, gələcək nəsillər üçün qalır, bizi mənəvi cəhətdən zəngin və saf, daha əxlaqlı edir. Onların yaradıcılığının işığı həyatımızı işıqlandırır. Heç bir şey onların üzərində gücə sahib deyil, nə zaman, nə də məsafə və müdriklik, yüksəklik fəth olunmayan yaxşılıq, humanizm və ədalət zirvələri olaraq qalır.


2017

“Azərbaycanın Diplomatik Xidməti: Siyasi Prioritetlər, Quruluş Mərhələlər "- Fikrət Sadıxov

Politoloq və diplomat F.Sadıxovun kitabı Azərbaycanın diplomatik xidmətinin formalaşmasına töhfə verən, siyasi prinsipləri və tarixi şərtləri təhlil edən ümumiləşdirilmiş bir tədqiqatdır. Bu əsər diplomatik şöbənin praktikantları üçün nəzərdə tutulmuşdur, diplomatik və konsulluq xidməti, Azərbaycanın xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlər haqqında mühazirələr hazırlamaq üçün də istifadə edilə bilər və geniş oxucu auditoriyası üçün də maraqlıdır.


2004

“Bakı -mart 1918 il. Sənədlərdə Azərbaycan qırğınları "- Solmaz Rüstəmova – Toqidi.

Oxucuların nəzərinə təqdim olunan nəşr, Fövqəladə İstintaq Komissiyası tərəfindən 1918-ci ilin iyulunda Azərbaycan hökuməti tərəfindən bütün Zaqafqaziyada müsəlman əhaliyə və əmlaklarına qarşı Birinci Dünya müharibəsi başlayandan bəri törədilmiş şiddət, soyğunçuluq və talan faktlarını araşdırmaq üçün yaradılan sənədlər toplusudur. Topluya daxil olan sənədlər, 1918-ci ildə Bakıda və onun ətrafında baş verən faciəli hadisələri müxtəlif nöqteyi-nəzərdən, bu hadisələrdən sağ çıxan insanların gözü ilə nəzərdən keçirməyə imkan verir.
Materialda böyük tarixi və siyasi əhəmiyyətə malik faktlar və dəlillər təqdim olunur. Bunu ən geniş oxucu dairəsinə, xüsusən tarixçilər və politoloqlara tövsiyə edirik.


2009

“Узбек мумтоз адабиётида сокийнома” (Özbək klassik ədəbiyyatında şəcərə) - M. Əsədov

Özbək klassik poeziyası rəngarəng və çoxşaxəlidir və bu, böyük marağa səbəb olur. Genezis şəcərəsi tarixi, tarixi xüsusiyyətləri, təsvirlərin qurulması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bədii ədəbiyyat, insanın daxili aləmini genişləndirir və zənginləşdirir, insanın ruhunun ucalmasına, daha yaxşı, və müdrik olmasına töhfə verir.
Monoqrafiya ədəbiyyat və dilçiliklə məşğul olanlar üçün maraqlı olacaqdır. Kitab filoloqlar, dilçilər, tələbələr üçün hazırlanmışdır.


2018

“Эътироф” (Etiraf)

Hörmətli oxucular, Sizə, elmə layiqli töhfələr verən məşhur alim, ədəbiyyatşünas, Özbəkistan Elmlər Akademiyasının akademiki Baxtiyor Nazarov haqqında material olan bir toplu təqdim olunur. Kitab bu gözəl insanın, alimin həyatına, işinə və elmi irsinə həsr edilmişdir. Burada siz şagirdlərinin, sənət yoldaşlarının, müəllimlərinin və digərlərinin fikirləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Nəşr alimlər və sənətçilər, tələbələr, eləcə də gələcək filoloqlar üçün böyük maraq doğurur.


2018

“Разгаданные загадки третьего рейха” (Üçüncü Reyxin tapmacaları) - L. Bezymensky

Oxucuların diqqətinə, Faşizm üzərində böyük qələbəni və Nasizmin çirkin təzahürü - bu nəşrdə göstərilmişdir. Azərbaycan xalqı “qəhvəyi vəba” ya qarşı müharibəyə layiqli töhfə verdi.
Azərbaycan xalqının oğul və qızlarının adları tarixə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Döyüş bölgələrində və arxada olan xalqımız qələbəni yaxınlaşdırmaq üçün əlindən gələni etdi. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


1984

“Навоий ижодида Амир Темур сиймоси” (Nəvai əsərindəki Əmir Temur obrazı) - Burobiya Rəcəbova

Əmir Temurun şəxsiyyəti həmişə yazıçı və şairlər, eləcədə sənət adamları tərəfindən böyük maraq doğurub. Dahi sənətkar Əlişir Nəvainin yaradıcılığında ondan çox əsər böyük sərkərdə Əmir Temurun adı ilə bağlıdır. Müəllif onun həyatından, işindən, xaraktererindən və vərdişlərindən söhbət açır. Tarixə böyük fateh kimi girən Əmir Temur obrazı elm adamları, tədqiqatçılar, yazıçılar, ədəbiyyatşünaslar tərəfindən öyrənilməkdədir.
Əmir Timurun şəxsiyyəti müəmmalı olaraq qalır və bu böyük şəxsiyyətə yaxınlaşmaq üçün tarixçilərimiz tərəfindən daha çox elmi tədqiqat işləri aparılır. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2019

“Книга Жизни” -(Həyat kitabı) Sabir Rüstəmxanlı

Kitabda Azərbaycan xalqının tarixi keçmişinə dair jurnalist düşüncələri, ədəbi və tarixi oçerklər yer almışdır. Kitab müəllifin istək və hissləri əsasında qələmə alınmışdır. Bu, doğma xalqının tarixini düşünən müəllifin həyat hekayəsidir.
Müəllif oxucu ilə danışır və bu dünyadakı hər şeyin sürətlə getdiyini və yaxşı bir iş görmək üçün vaxt ayırmağın lazım olduğunu dünyəvi bir hikmətlə təsdiqləyir, sabah çox gec ola bilər. Xalq mədəniyyətinin müdrikliyi və gözəlliyi hər bir insanın mənəvi köklərə aid olduğunu, və Vətəni ilə birlikdə tarixi yaratmasıdır.


1990

“Алишер Навоий акидалари” ( Əlişir Nəvai Əqidələri) - Şuxrat Sirociddinov.

Dahi şair, filosof, humanist, ədalət tərənnümçisi Əlişir Nəvai bəşəriyyətə öz parlaq əsərlərini saxlamışdır. Bir neçə əsr keçsədə, bu gün də onun ən böyük mirası bizim üçün aktual və zəruridir, çünki şairin bu gün haqqında yazdığı duyğu və hissləri, hər birimizi düşündürür.
Daha yüksək humanizm və insan müdrikliyinin təzahürü - mehribanlıq, böyüklərə hörmət, vətənə sevgi, adət-ənənələrə hörmət və dini məsələlər - bu, böyük şəxsiyyəti narahat edən məsələlərin tam dairəsi deyildir.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


“Муштарак адабий ходисалар” (Qarşılıqlı ədəbi hadisələr) - Burobiy Rəcəbov

7 fevral 2017-ci ildə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyayev Özbəkistan Respublikasının 2017-2021-ci illər üçün inkişafının beş əsas istiqaməti haqqında qanunu imzalamışdır.
Müstəqil Özbəkistanın prioritet siyasəti, hər şeydən əvvəl insanlar, onların sağlamlığı, həyatı və rifahıdır. Bu kitabda Özbəkistanın qəhrəmanı, görkəmli müəllim və ictimai xadim Suyima Ganievanın müəllifi olduğu yazılar dərc olunmuşdur.
Kitab geniş oxucu kütləsinə, xüsusən gənc nəslə tövsiyə olunur, çünki hər bir insana lazım olan faydalı və dəyərli məsləhətlər var.“Ҳижрий ва милодий йилларни ўзаро табдил қилиш усуллари” (Müsəlman və Xristian xronologiyasında müqayisə və çevrilmə metodları) - Şuxrat Sirojiddinov

Bu dərslik ilk növbədə filoloqlar, şərqşünaslar, tekstoloqlar, eləcə də tələbə, magistr və doktorantlar üçün maraq doğurur, çünki bu onların fəaliyyət sahələri ilə əlaqəli problemləri başa düşmələrinə kömək edəcəkdir.
Kitabda maraqlı və faydalı material var, qeyd edək ki, təqdim olunan mövzular cədvəllərin olması ilə müşayiət olunur ki, bu da materialın öyrənilməsini və oxucular tərəfindən yadda qalmasını asanlaşdırır.


2019

“Матншунослик сабоқлари” (Mətn dərsləri) - Şuxrat Sirociddinov.

Bu dərslik əlyazmaların təsviri və təsnifatına kömək edəcək, əlyazma və əlyazma irsi ilə işləməkdə çox vacib və zəruri olan tekstologiyanın əsas prinsiplərini sizə izah edəcəkdir.
Kitab əlyazma və əlyazma irsi ilə bağlı çoxsaylı mövzuları əhatə edir. Əjdadlarımızdan miras qalan böyük tarixi və mədəni irsin öyrənilməsi, qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi bu gün xalqımızın mədəniyyəti üçün ən vacib məsələdir.


“Əbədi Cavid” - Rəfayıl Hüseynov

Azərbaycan şairi və dramaturqudur Hüseyn Cavid - XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda romantizmin parlaq nümayəndəsi olmuşdur. Hüseyn Cavid XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının formalaşmasında çox böyük rol oynamışdır. Şair Hüseyn Cavid artıq əsərinin ilk onilliyində XX əsrin Azərbaycanın mütərəqqi romantizminin ən böyük nümayəndəsi kimi dünya şöhrəti qazanmışdır. O dövrdə həbs olunan Azərbaycan yazıçılarının ən nüfuzlu simalarından biri olmuşdur.
Qeyd edək ki, 1920-ci illərin qəzetləri onun haqqında "Qafqazın məşhur və yaradıcı şairi", "Azərbaycanın ən qüdrətli şairi" kimi göstərirdi.


2007

“Erməni diasporunun təşəkkülü və fəaliyyəti”

Müxtəlif hesablamalara görə, dünyada 7 milyondan 10 milyona qədər erməni səpələnmişdir, Ermənistanın özündə isə, hətta rəsmi məlumatlara görə, 3,3 milyondan çox insan yaşamır. Erməni diaspor təşkilatı Avstriya, Bolqarıstan, Çexiya, Fransa, Gürcüstan, Estoniya, Rusiya və digərləri kimi ölkələrdə mövcuddur.
Əsrlər boyu ermənilər Türkiyədə nəhəng bir diaspor kimi yaşayıblar. Burada onların vəziyyəti həyat və inkişafı üçün olduqca əlverişli idi. Onların öz kilsələri, təhsil müəssisələri, mədəniyyətlərini öyrənmək və öz dillərində danışmaq imkanları var idi. Burada ermənilər ən yüksək vəzifələri və müxtəlif peşələri tutmuşdular.
Heç vaxt hər hansı bir təzyiqə, irqi və dini ayrıseçkiliyə məruz qalmayan, ermənilər Türkiyənin tamhüquqlu vətəndaşları idilər.


2019

“Навоий ижодида Амир Темур сиймоси” (Nəvai əsərindəki Əmir Temur obrazı) - Burobiya Rəcəbova

Əmir Temurun şəxsiyyəti həmişə yazıçı və şairlər, sənət adamları tərəfindən böyük maraq doğurub. Böyük Əlişir Nəvainin yaradıcılığında ondan çox əsər Əmir Teymur şəxsiyyətindən bəhs edir. Müəllif onun həyatından, xarakter yürütdüyü siyasətdən, əlamətlərindən, vərdişlərindən bəhs edir.
Tarixə böyük sərkərdə kimi daxil olan Əmir Temur obrazı elm adamları, tədqiqatçılar, yazıçılar, ədəbiyyatşünaslar tərəfindən öyrənilir.
Əmir Timurun şəxsiyyəti müəmmalı olaraq qalır və bu dahi sərkərdəni yaxşı öyrənmək üçün tarixçilərimiz tərəfindən elmi tədqiqat işləri aparılır.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2019

"Нефть Баку ключ к победе. Славное прошлое яркое будушее" (Bakı nefti qələbənin açarıdır)

Qələbə Günü- Böyük ümummilli bayramdır hansıki, gözlərində yaş tətili adlanır. Böyük Vətən Müharibəsi illərində keçmiş SSRİ-nin bütün millətlərinin nümayəndələri, o cümlədən Azərbaycan xalqının oğulları hansı ki, hər iki nəfərdən vətən uğrunda şəhid olurdu, vətəni faşist işğalçılarından müdafiə etdilər. Hər il daha az Vətən Müharibəsi veteranları aramızda qalır, lakin o dəhşətli illərin xatirələr heç vaxt yaddaşımızdan silinməyəcəkdir. Gəlin dinc səmanı qoruyaq, şərəfli veteranları diqqət və qayğı ilə əhatə edək! Böyük Qələbənin atəşfəşanlığı, doğma diyarını nasist işğalçılarından müdafiə edən müharibə qəhrəmanlarına ürəklərini sevinc və qürur hissi ilə doldursun.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2015

"Türkün 101 şairi"

Bu adda olan topluda 101 türk şairinin şeirləri yer alır. Bura Nəsimi (XIV-XV əsrlər), Əlişir Nəvai (XV-XVI əsrlər), Məhəmməd Fizuli (XVI əsr), Şah İsmayıl Xətai (XV-XVI əsrlər), Molla Pənah Vaqif (XVIII əsr), Tofiq Fikrət və bir çox başqa şairlərin əsərləri daxildir. Müəlliflər Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Başqırdıstan və digər ölkələri təmsil edirlər.
Əsərlər müxtəlif dövrlərdə yazılmış və mövzuları əsasən lirik və məhəbbətdir, amma vətənpərvər və digər mövzulara aid şeirlər var, ona görə tematik çeşidi çox geniş və rəngarəng olduğu üçün oxucu bu topluya maraq göstərəcəkdir.


2010

"Сирдон" (Gizli) - Uktamoy Xoldorova

Gözəl və istedadlı şairə Uktamoyun Xoldorovanın bu kitab buketi nəhəng bir şeir bağçasındandır. Yüksək və incə hissləri, insan ruhunun ən incə simlərini əks etdirən şeirlər toplusu heç kəsi laqeyd qoymayacaq, çünki nüfuz və dürüstlük, səmimi və istedadlıdır.
Forma və məzmun baxımından zəngin bir mövzu və geniş janr aralığı ilə fərqlənir. Sevgi, dostluq, vicdan, şərəf, ayrılıq, aldatma, ümid və bir çox mövzu, hər birimiz üçün bu qədər yaxın və başa düşüləndir.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2010

"От Майендорфа до Астаны. Принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта" (Mayendorfdan Astanaya. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təməl aspektləri)

Moskva Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsinin Yaxın Xarici Ölkələrin Tarixi Bölməsi, Cənubi Qafqazda münaqişələrin həll edilməsi üçün problemlərin təhlili və optimal modellərin axtarışına həsr olunmuş bir sıra kitab dövrü açmışdır. Oxucu Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə, İran, habelə AB və ABŞ-dan olan alimlərin fikirləri ilə tanış olacaqdır. Həqiqət elmi mübahisələrdə doğulur və yalnız bu şəkildə ağlabatan bir kompromis tapıla bilər - bunun əsas məqsədi Cənubi Qafqazı sülhün və qarşılıqlı razılığın hökm sürdüyü ortaq bir evə çevirməkdir.
Müəlliflərin rəyi redaksiya heyətinin mövqeyi ilə üst-üstə düşməyə bilər.
Kitab beynəlxalq münasibətlər, siyasi elmlər sahəsində geniş mütəxəssislər, tarixi-konfliktoloji məsələlərlə maraqlanan hər kəs üçün hazırlanmışdır.


2010

Из классической арабской поэзии (Klassik ərəb poeziyasından)

Orta əsrlərin ərəb poeziyası hələ geniş oxucu kütləsinə az məlumdur. Min ildən çoxdur ki, eramızın ilk əsrlərindən XVIII-ci əsrə qədər ərəb şairləri çox məhdud və ciddi tənzimlənən janr formalarından - Qassidlər, Kyt, qəzəllərdən kənara çıxmırdılar. Geniş bir əraziyə yayılan ərəb poeziyası fəth olunan xalqların mədəni ənənələrini mənimsəməyə başladı.
Orta əsrlərin ərəb poeziyası dünyaya gözəl ustadlar,sənətkarlar, filosoflar və mütəfəkkirlər bəxş etmişdir.
Şeirlər toplusu sizi Əl-Muhalhil, Sabit ibn Cabir, Əs-Samaval, Taraf, Alkama, Jarir və başqaları kimi söz ustalarının qəzəlləri ilə tanış edəcəkdir.
Klassik ərəb poeziyası həqiqətən dünya ədəbiyyatı tarixində görkəmli bir hadisədir.
Nəşr şərq poeziyasını sevənlər üçün hazırlanmışdır.


1983

"Избраннное" (Seçilən biri)- Fikrət Qoca

Bu kitabda gözəl Azərbaycan şairi Fikrət Qocinin şeirlər yer almışdır. Bir çox tərcüməçi dostunun səyləri ilə rus dilində səsləndirildi. Əsərlərini İnna Lisnyanskaya, Alla Axundova, Vladimir Kostrov, Siyavuş Mamedzadə və digər məşhurlar tərcümə etmişlər.
Müxtəlif dövrlərdə yazılmış şeirləri, həqiqi, səmimi, həyəcanlı poetik məcmuələrə çevrilmişdir. Bu gün Fikrət Qoca fəxrlə ən yüksək rütbə olan - Azərbaycanın xalq şairi rütbəsini daşıyır.
Fikrət Qocinin çoxşaxəli poeziyası, aydın şəkildə ifadə olunan milli əsası ilə bütün planet üçün genişdir.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.


2014

"Ислом" (Islam) Ensiklopediyası

Şərqdə və Avropa ölkələrində İslam və İslam mədəniyyəti haqqında ensiklopedik nəşrlər mütəmadi olaraq çap olunur. Özbəkistanda ilk İslam dini ensiklopediyası "İslam" 2004-cü ildə nəşr edilmişdir. Nəşr böyük tələbata və oxucuların böyük marağına səbəb oldu və təcili əlavə olaraq tirajlandı.
Bu ensiklopediya yeniləndi, içindəki məlumatlar daha da zənginləşdirildi və artıq 2017-ci ildə yenidən nəşr olundu.
Xeyirxahlıq, dürüstlük və ədalət öyrədən müqəddəs İslam dini, əcdadlarımızın dini həyatımızın ayrılmaz hissəsidir. Müstəqillik və azadlıq sayəsində müqəddəs dinimizi daha da öyrənmək fürsəti qazandıq. Eyni zamanda onu gələcək nəsillərə müqəddəs bir mesaj olaraq ötürərək təhriflərdən və saxtakarlıqlardan qoruyun.


2017

"Рассказы" (Hekayələr)- Elçin

Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Elçin Əfəndiyev səmərəli və çoxşaxəli işi sayəsində müasir Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutur. Əl yazısı və fərdi üslubu ilə seçilir. Elçin müasir ədəbiyyatda yaradıcılığın orijinallığı ilə fərqlənən, oxucular tərəfindən sevilən və bir çox əsərlərində onları qürurlandıran bir insan kimi tanınıb. Yazıçının yaradıcılığa olan həvəsi, sevgisi heç vaxt tükənmir; bu mənada vaxt və məkan çərçivəsindən kənardır.
Şübhəsiz ki, məşhur atasının İlyas Əfəndiyevin, yazıçı təsirini onun yaradıcılığında böyük rol oynamış, həmçinin yalnız gündəlik həyatda deyil, gələcəyə baxmaq, həyatın görünməyən tərəflərini görməyi bacarmaq, çətin anlarını aşkar etmək bacarığı öz əksini tapmışdır.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq.


2010

"Избранные произведения" II том (Seçilmiş əsərləri II cild)- İlyas Əfəndiyev

Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, XX əsr Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi İlyas Əfəndiyevin iki cildlik "Seçilmiş əsərləri" nin ikinci cildində "Gəminin üstündəki söyüdlər", "Kızılov körpüsü", "Geriyə baxma, qoca adam" və "Üç əlli tüfəng" kimi məşhur romanları yer almışdır.
Bir çox xarici dillərə tərcümə olunan bu əsərlər XX əsrin Azərbaycanda roman janrının milli nəsr kimi formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.
Geniş oxucu kütləsinə oxumaq üçün tövsiyə olunur.

2014

"Избранные произведения" I том (Seçilmiş əsərləri I cild) - İlyas Əfəndiyev

Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, XX - əsr Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi İlyas Əfəndiyevin iki cildlik "Seçilmiş əsərləri" nin birinci cildində "Atayevlər ailəsi", "Sən həmişə yanımdasan", "Kimin xətası", "Unuda bilmirəm" və digər əsərləri yer almış və təkcə Azərbaycan dramaturgiyasının deyil, bütün teatr sənətinin inkişafında böyük rol oynamışdır.
"İlyas Əfəndiyev Teatrı" Azərbaycan mədəniyyətində bənzərsiz bir hadisəsidir. Kitabda böyük bir ustanın hekayələri və xatirələri də yer almışdır.
Nəşrlər geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2014

"1984" (1984) - Georges Orvell

Əsərlərində Georges Orvell, birincisinin ölümlə üzləşdiyi sistem və şəxsiyyət arasındakı mənasız və amansız bir dueli təsvir etmişdir. Avtoritar dövlət insanın fərdilik hüququnu rədd edir, yəni dövlətin cəmiyyət üzərində gücü mütləq olarsa bizim üçün əziz olan hər şey pozulacaqdır. Yazıçı düşüncənin kollektivizminə və hər hansı bir şüar altında diktaturanın yolverilməzliyinə qarşı xəbərdar etmişdir.
"1984" əsərinin mənası günümüzün qanunlarına görə dialektik olaraq təkamül vəziyyətinə gəlmiş bir dünyanı təsəvvür etmək və onun məğrurluğunu, dəyərlərimizə və fikirlərimizə tam uyğunsuzluğunu göstərməkdir. Müəllif çağdaş siyasətçilərin həddindən artıq radikal fikirlərini götürdü və uydurma, xeyr, gələcəyə dair real proqnoz almadı, biz bilmədən bu günə yaxınlaşırıq. Hər hansı bir distopiya, bu gün özbaşınalığa yol verilsə, bəşəriyyətin bundan sonra nə olacağını düşünməsi üçün rəngləri şişirdir.
Bizi düşünməyə, mübahisə etməyə, razılaşmağa və etiraz etməyə məcbur edən möhtəşəm bir əsər, bir sözlə bizi insan halına gətirir.


2011

Тайный "Деде Коркуд" (Gizli "Dədə Qorqud") - Kamal Abdulla

Bu əsər görkəmli bir alim, yazıçı, əməkdar elm xadimi, professor Kamal Abdullanın əməyinin nəticəsidir.Tədqiqat təkcə Azərbaycanda, türkiyədə deyil, eləcədə bütün dünya mədəniyyətində və ədəbiyyatında görkəmli şəxsiyyət olan Dədə Qorqudun müxtəlif cəhətlərinin araşdırılmasına həsr edilmişdir.
Hörmətli oxucular, yuxarıda göstərilən elmi və bədii tədqiqatların genişləndirilmiş variantının ilk rus dilində olan nəşridir.
Fərdi motivlər, süjet situasiyaları və personajlar arasında semantik əlaqə qurmaq, onları qədim mifologiyanın nümunələri ilə müqayisə etməklə müəllif əməyin məzmunu üçün həm səthi, həm də dərin planları öyrənərkən ortaya çıxan bir çox suala cavab verir və təhlil edir. Oxucu müəllifin onu bir çox maraqlı suallara birlikdə cavab axtarmağa dəvət etdiyi fikri tərk etmir.
Kitab hər yaşda oxucular üçün maraqlı olacaq.


2006

"Восстание Бабека" (Babəkin yüksəlişi) - Z. I. Yampolski

Ölkənin inamla irəlilədiyi, nəhəng vəzifələrin həll edildiyi, nəhəng layihələrin həyata keçirildiyi, bir sözlə ölkənin canlı və sağlam olduğu bir dövrdə Azərbaycanın qəhrəmanlıq keçmişi xüsusilə böyük bir siyasi əhəmiyyət kəsb edirdi. Azərbaycan xalqının tarixi, xalqın öz azadlıqları uğrunda xarici işğalçılara qarşı inadkar və fədakar qəhrəmanlıq mübarizəsinin gözəl səhifələri ilə doludur.
Belə səhifələrdən biri də azərbaycanlıların 9-cu əsrdə milli qəhrəman Babəkin rəhbərliyi altında ərəb işğalçılarına qarşı apardığı mübarizədir.
Kitab Azərbaycan tarixi ilə maraqlanan oxucular üçün nəzərdə tutulmuşdur.йджана.


2010

"Фатали- хан Кубинский" (Fətəli-xan Kubinkalı)- N.Vəliyev

Vahid dövlətə kimi birləşmək istəyən Azərbaycan xalqı tarix boyu öz müstəqilliyi və azadlığı uğrunda mübarizə aparmışdır.
Bir sıra ictimai-siyasi, iqtisadi və digər səbəblərə görə etnik birləşən Azərbaycan xalqı Bakı, Quba, Şəki, Xoy, Qarabağ, Gəncə, Dərbənd və digərlərinin kiçik xanlıqlara bölündü. Bu xanlıqlar arasında çox vaxt bir mübarizə gedirdi və bunun qurbanları sıravi insanlar, kəndlilər idi.
İnsanlar müharibələrdən bezmişdi, hamı sakitlik və əmin-amanlıq istəyirdi. Bu zaman Fətəli xanın müharibələrə son qoyması və ayrı-ayrı torpaqların vahid dövlət halında birləşməsi uğrunda intensiv mübarizəsi gedir. Beləliklə, xalqın dəstəyinə arxalanaraq Fətəli xan Azərbaycanın milli birliyi uğrunda mübarizə aparır.
Kitab tarixçilərə, eləcə də Azərbaycan tarixini və böyük tarixi şəxsiyyətləri sevən və maraqlananlar üçün tövsiyə olunur.


2011

“The Land of fire on the silk road – history of Azerbaijan.” (İpək yolundakı odlar diyarı - Azərbaycan tarixi.) - Erik Feyql

1995-ci ildən etibarən E.Feyql mütəmadi olaraq tədqiqat məqsədləri ilə Azərbaycana gəlmiş, qaçqın düşərgələrində və cəbhə bölgəsindəki vəziyyətlə birbaşa tanış olmuş, müxtəlif ölkələrdə mövzu ilə bağlı araşdırmalar aparmışdır. Kitabda arxiv sənədlərinə və fotoşəkillərə geniş yer ayırılmışdır.
Azərbaycan tarixinin ən mühüm dövrlərini əks etdirən nəşrin əsas bölməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuşdur. Tarixi faktlara əsaslanan bu bölmədə Qarabağın ən qədim dövrlərdən Xanlıqlar dövrünə qədərki dövrü, ermənilərin bu ərazilərdə kütləvi şəkildə məskunlaşması, “böyük Ermənistan” düşüncəsinin kökləri, erməni millətçilərinin bu istiqamətdə həyata keçirdikləri müxtəlif terror təşkilatlarının köməyi ilə fəaliyyətləri təsvir edilmişdir. onlar tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım aktları və XX əsrin müxtəlif vaxtlarında torpaqlar ələ keçirilmişdir.
Kitabın digər hissələrində Azərbaycan tarixinin məqamları vurğulanır. Qobustan, Azərbaycan dilinin tarixi, Babək, müasir Azərbaycan, Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi və digər mövzular məzmunu ilə diqqət çəkir.
Kitabda son iki onillikdə regionun geosiyasi səhnəsində aparıcı rol oynayan bir dövlətə çevrilən Azərbaycanda gedən inkişafdan da bəhs olunur. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Avropa ilə Asiyanın qovşağında olan Azərbaycan öz milli və mənəvi dəyərlərini itirmədən Avropanın taleyi ilə sıx bağlı bir gələcəyə inamla irəlilədiyi qeyd olunur.


2011

“Məhsəti Gəncəvi nəğmələri”

Azərbaycan torpağı 90 il yaşayıb yaratmış Məhsəti Gəncəvi kimi şəxsiyyət yetişdirmişdir. Lakin onun həyatı həmişə cavan şeirlərində, ölməz poetik irsində davam edir. XII- əsr Azərbaycan poeziyasında Məhsəti adı Nizami Gəncəvi, Xaqani, Şirvani kimi mütəfəkkirlərlə yanaşı ulduz kimi parlayır.
Onun poetik cizgiləri IX əsr əvvəl olduğu kimi təzəliyini qorudu, buna görə getdikcə daha çox pərəstişkar qazamışdır. Əsərlərində o, nəinki sevgi və dostluğu, həm də sosial problemləri və vaxt itkisini qabartmışdır. Məhsətinin rübailəri XXI əsrə çatdı və bu gün milyonlarla insan tərəfindən sevilir.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2013

“Molla Penah Vaqif. Əsərləri”

Görkəmli söz ustadı, yeni dövr Azərbaycan realistik poeziyasının banisi, klassik ədəbiyyat tarixinə Vaqif təxəllüsü ilə daxil olan (ərəbcə "bilikli" deməkdir) Moll Pənah Mehtiağa oğlu təkcə Azərbaycan xalqının deyil, həm də dünya poetik üfüqündə layiqli yerini tutur.
Şairlər məhəbbətə müqəddəs bir məna verdilər və onu mücərrəd-mistik bir halo ilə geyindirdilər. Sevgi fəlsəfi bir kontekstdə qəbul edildi və həqiqi dünya sevgisindən bəhs edən ədəbi əsərlərdə də müəllif düşüncəsinin hərəkəti bu hissin ənənəvi şəkildə ayrılmasına səbəb oldu.
Geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2013

“Мечта, жизнь, литература” (Xəyal, həyat, ədəbiyyat) - Elçin

Bu kitab oxucuya müasir Azərbaycan nəsr və dram ustalarından biri, Azərbaycanın xalq yazıçısı Elçinin ədəbi və tənqidi yaradıcılığının zəngin və rəngarəng mənzərəsini təqdim edir. Müəllifin qısa hekayələri, povestləri, romanları və pyesləri çoxdan geniş beynəlxalq oxucu orbitinə yayılmışdır.
Elçin, görkəmli bir yazıçı, orijinal bir sənətkar və ağıllı bir elmi tədqiqatçı istedadını özündə cəmləşdirən bir sənətkardır. Oxucular onun yaradıcı maraqlarının bənzərsiz genişliyinə və sənət dünyasında təcrübi biliklərinin çox olmasına əmin olacaqlar. Bütün mühakimələrində savadlı elm ustadının möhürü dayanır.
Kitab geniş oxucu kütləsi, xüsusən humanitar universitetlərin filologiya fakültələrinin tələbələri, ədəbiyyatşünas alimlər üçün maraqlı olacaqdır.


2013

“Təbrizin sehrli nağılları” – Cəmil Həsənzadə

"Təbrizin sehirli nağılları" kitabı Yaxın və Orta Şərq xalqlarının sənətinin çoxəsrlik tarixinin ən maraqlı səhifələrindən biri olan Azərbaycan miniatür sənətinə həsr edilmişdir. Azərbaycan miniatürü müsəlman Şərqinin müxtəlif ölkələrində miniatür rəssamlığın ümumi inkişafında aparıcı rol oynayır.
Təbriz miniatür məktəbi XIV əsrin əvvəllərində qurulmuş və XVI əsrin ikinci yarısına qədər fəaliyyət göstərmişdir. Üslubu ilk dəfə İslam rəsmində Şərqi Asiya ənənələrii özündə əks etdirmişdir. Təbriz məktəbinin miniatürləri də XIV-XV əsrlərdə Temuriylar, sonra Qara-Göyunlu və Ağ-Göyunlu hakimiyyəti altında yaradılmışdır.
Lakin Təbriz məktəbinin yaranışı XVI əsr, Səfəvi sülaləsinin hakimiyyəti ilə sayılır. Səfəvilər 16-cı əsrin əvvəllərində hakimiyyətə gələndə İsmayıl I Behzad Herat məktəbinin ustalarını Təbrizə gətirdi və Təbriz məktəbi üslub dəyişikliyi ilə canlandı. Bu dövrdə Təbriz məktəbinin görkəmli nümayəndələri Sultan Məhəmməd, Ağa Mirək, Müzəffər Əli, Mirzə Əli, Mir Seyid Əli və başqaları idi.
Dünya ədəbiyyatının ən böyük şairlərinin - Firdousi və Nizami, Səədi və Hafiz, Cami və Nəvai, Xosrov Dehlevi və şərq poeziyasının digər görkəmli klassiklərinin izzətli əsrləri sənətkarlar üçün tükənməz ilham mənbəyi olmuş və sənətlərini qabaqcıl humanist ideyalarla, ruhlu obrazlarla zənginləşdirirdi.


2014

“Каспийская нефть Азербайджана” (Azərbaycanın Xəzər nefti) - İlham Əliyev

Bu kitabda Xəzər bölgəsinin qədim dövrlərdən bu günə qədər siyasi və iqtisadi inkişafı və Azərbaycanın Xəzər hissəsinin tarixi inkişafı araşdırılır.
Çox sayda arxiv, tarixi protokol və məlumatverici materialın cəlb edilməsinə əsaslanaraq İ.H.Əliyev ən aktual problemlərdən birini - Xəzər dənizinin statusunu müəyyənləşdirir.
Kitab təkcə mütəxəssislər, elm adamları üçün deyil, həmçinin geniş oxucu kütləsi üçün də hazırlanmışdır.


2003

“Yüz ilin tənhalığı” - Qabriel Qarciya Markez

Sehrli realizm istiqamətində ən xarakterik və populyar əsərlərdən biri olan Kolumbiyalı yazıçı Gabriel García Marequezin bir romanı. Müəllif geriyə dönmüş bir hekayəni təsvir edən 20 adsız fəsildən ibarətdir: Macondo və Buendía ailəsi hadisələri, məsələn, personajların adları təkrar-təkrar təkrarlanır. fantaziya və gerçəkliyi birləşdirir.
İlk üç fəsildə bir qrup insanın köçməsi və Macondo kəndinin qurulması təsvir edilmişdir. IV-XVI fəsillərdə kəndin iqtisadi, siyasi və sosial inkişafı təsvir olunur.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2016

“Танлаган асарлар” (Seçilmiş əsərləri I-II cild)- Elçin

Azərbaycanın xalq yazıçısı özünün yeganə formasında personajlar və portretlər hazırlamaqda usta olması ilə məşhurdur. Onun yaradıcılıq dairəsi çox geniş və müxtəlifdir.
Əsərlərində yüksək səviyyədə insan ruhunun mahiyyəti, insan xarakterinin yüksək və aydın simaları əks olunmuşdur. Elçin əsərlərinin qəhrəmanları oxucunu düşünməyə, yaşadıqları həyatı oxucunu varlığın mahiyyəti barədə düşünməyə və sadə görünən, lakin dərin və əbədi mövzularda düşüncələrə istiqamətlənməyə vadar edir.
Qeyd edək ki, Elçinin əsərləri dünyanın bir çox dillərinə tərcümə edilmişdir. İki cildlik əsərlərdə müəllifin, həyatın müxtəlif dövrlərində yaratdığı əsərlər toplanmışdır.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2017

“Танлаган асарлар” (Seçilmiş əsərləri) - Abdulla Aripov

Kitabda Özbəkistanın xalq şairi Abdullah Aripovun özbək poeziyasının qızıl xəzinəsinə daxil edilmiş şeirləri var. Abdulla Aripovun yaradıcılığını vətənə, xalqa sevgi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Görkəmli müəllifin oxucuya təqdim etdiyi şeirlər toplusu geniş tematik diapazonu əhatə edir.
İstənilən yaşa və peşəyə sahib olan oxucu şeirlərindən özünə ən sevimli xətləri tapacaq. Varlıq fəlsəfəsi, əxlaq, vicdan və şərəf sualları, müəllifin özünə olan duyğu və şübhələri, öz xalqına olan sonsuz inam və sevgisi, bənzərsiz bir tarix və zehniyyət, həyatının təsdiqləyici gücü heç kəsi laqeyd qoymayacaqdır.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.


2019

“Nəsimi dünyası rənglərin işığında” - Ziyadxan Əliyev

Bu kitabda dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş Azərbaycan və xarici rəssamların əsərlərindən bəhs ediləcəkdir. Tətbiqi və dekorativ sənət nümunələri üzərində ilk dəfə böyük Nəsiminin daxili dünyasının axtarışlarını, mənəvi ziddiyyətlərini, iztirablarını əks etdirmək imkanı açılır. Fərqli müəlliflər və hər birinin öz baxışı, öz fəlsəfəsi var.
Qeyd edək ki, əsər XVI əsrdən günümüzə qədər böyük bir tarixi dövrü əhatə edir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün maraqlı olacaq.


2019

“Nəsimi şagirdiyəm” - Oktay İsmayıllı

Bu məcmuəyə müəllifin böyük şair, Azərbaycanın dahi mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin təsiri ilə yazdığı şeirlər daxil edilmişdir. Şeirində dini cərəyan olan sufizmin əks əks etdirilməsi, böyük Allah haqqında düşüncələr, kainatın kosmosu, insanın dünyadakı rolu, kainatla əlaqəsi və böyük filosof Nəsiminin yaradıcılığına yaxın bir çox mövzu və suallar var.
Bundan əlavə, müəllifin Nəsimi ilə bağlı 2011-ci ilin yanvarında yazdığı məqalə də kitaba daxil edilmişdir.
Qeyd edək ki, bu gün bir çox şair və yazıçı Nəsiminin yaradıcılığına müraciət edir. Bu böyük mütəfəkkirin əsərlərinin fəlsəfəsi mübahisələrə və marağa səbəb olur.


2019

“Dünya Ölkələrinin Müasir siyasi sistemləri” – Əli Həsənov, Adil Vəliyev

Kitabda dünya ölkələrinin müxtəlif xüsusiyyətlərə - təbii, coğrafi, ərazi, əhalinin iqtisadi və texnoloji inkişaf səviyyəsinə, geosiyasi, beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yeri və roluna görə biri- birindən ayıran xüsusiyyətləri var. Bu yalnız daxili vəziyyətlərinə deyil, həm də beynəlxalq münasibətlərə təsir göstərir. Müəlliflər bununla yanaşı, hazırda ölkələrin siyasi idarəetmə sisteminin xüsusiyyətlərinə görə təsnif edildiyini vurğulayırlar. Yəni əvvəllər hər bir ölkənin idarəetmə sistemi onun daxili işi hesab olunurdusa, onda XX- əsrdə yeni bir dünya nizamı qurulanda bu sahə transmilli xarakter aldı və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir.
Müəlliflərin fikrincə, kitabın əsas məqsədi təkcə dövlətlərin siyasi sistemlərini öyrənmək deyil, həm də ölkələrin siyasi rejimlərinin formalarını, mexanizmlərini və digər komponentlərini aydınlaşdırmaq, əhatə dairəsini müəyyənləşdirmək və nəhayət bu sahədə ümumi sistemin funksiyaları və vəzifələrini göstərməkdir.
Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş və geniş məlumatı özündə cəmləşdirən kitab, universitetlərdə, politologiya, beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq, doktorantlar və s ixtisaslar üçün dəyərli məlumat mənbəyidir.


2019

“Жалолиддин Мангуберды” (Cəlaləddin Manguberdi) - Maqsud Şeyxzadə

Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri tarixində yazıçı, şair, dramaturq, tərcüməçi, görkəmli müəllim, dilçi və ədəbiyyatşünas, Özbəkistanın əməkdar incəsənət xadimi, azərbaycanlı, "iki xalqın oğlu" adlanan Maqsud Şeyxzadə (1908-1967).
Şeyxzadə 1938-ci ildən Daşkənd Pedaqoji İnstitutunda özbək ədəbiyyatı tarixindən dərs deməyə başladı. Özbəkistanda Şeyxzadənin ilk şerləri 1929-cu ilin sonlarında artıq nəşr olunurdu. Adı Qafur Qulam, Aybek, Abdullah Kahhar, Geyrat, Osman Nasir, Mirtemir, Yashen və digər məşhur ustaların adları ilə birlikdə səslənməyə başlamışdır.
Özbək dramaturgiyasında son Xorazmşah Cəlaləddin Mankburnanın XIII əsrdə Çingiz xanın monqol qoşunları ilə mübarizəsinə həsr olunmuş "Cəlaliddin" dramı (1941) xüsusi yer tutur. Dramın sujet xətti işğalçılara qarşı mübarizəyə çağırış idi və tezliklə Özbəkistan teatrlarında tamaşaya qoyulmuşdur.


2015

“Азербайджанско-русский словарь родственных слов арабского происхождения.. Azərbaycanca-rusca ərəb mənşəli eyniköklü sözlər lüğəti” - Yaşar Alxasov. Fərhad Mazəmli

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət ehtiyatında başqa dillərdən götürülmüş sözlər mövcuddur. Bu sözlər daxili qanunlara uyğunlaşdırılır və onun leksik tərkibinin zənginləşməsinə xidmət edir. Dilimizdə digər dillərdən alınanlara nisbətən ərəb dilindən (ərəbizm) daha çox mənimsənilmiş sözlər mövcuddur. Dilimizdə "vətəndaşlıq" almış bu ərəbizmlər, indi də tələffüz etdiyimiz şəkildə ərəb dilində tələffüz olunmur. Yəni bu sözlər "azərbaycanlaşma" mərhələsinə keçdi və dilimizə alışdı.
Kitab geniş oxucu kütləsi üçün hazırlanmışdır.


2011

“Menga sığ’ar ikki jahon” (Məndə sığar iki cahan) şerləri - İmadəddin Nəsimi

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsinə əsasən Özbəkistanda "Məndə sığar iki cahan" adlı şeir müsabiqəsi elan edilmişdir. Bu layihədə hər kəs, eləcə də hər iki ölkənin ədəbi dairələrinin nümayəndələri iştirak edirdi. Müsabiqənin şərtləri böyük filosof və şair Nəsiminin həyat və yaradıcılığı, şeirləri, dastanları, qəzəlləri, bir sözlə, bu mövzuya aid bütün materialları göndərməyə imkan verilmişdir. Kitabda oxucuların nəzərinə təqdim etdiyimiz ən yaxşı şeirləri və seçilmiş əsərləri özündə cəmləşdirir.
Layihənin müəllifi, Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov "Məndə sığar iki cahan" kitabına giriş məqaləsində, Nəsimi ilinin layihəsi əsasında keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verərək hər iki xalqın mədəni və ədəbi əlaqələrin dərin tarixi köklərə bağlılığını və bu gündə uğurla inkişaf etdiyini bildirdi.


2019

“Şərqdə 101 Təam”

Kitabda Şərqin 101 xörəyinin təsviri yer alıb. Bu nəşrdə Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızıstan, Çin, Yaponiya, Hindistan, Koreya, Gürcüstan, Balkanlar, Tacikistan, Fələstin, Tatarıstan, Monqolustan, Livan və digər ölkələrin milli xörəkləri göstərilmişdir.
Kitabda yalnız əsas nahar yeməkləri deyil, həm də milli şirniyyatlar da var.
Qeyd edək ki, kitab illüstrasiyalarla zənginləşdirilib və xörəyin hazırlanmasının təsvirinə əlavə olaraq bu xörəyin tarixinin təsviridə verilib.
Kitab geniş oxucu kütləsi, dünyanın müxtəlif xalqlarının dadlı və sağlam xoş ovqatlarını bilənlər üçün maraqlı olacaqdr.


2018

“Тамерлан. Властелин мира” (Tamerlan. Dünyanın Hökmdarı ) - Yunus Oğuz

Tamerlan seriyasından maraqlı bir tarixi əsər, Tamerlanın həyatının ikinci yarısı, Bayazid üzərində qazandığı qələbə, dünyanın yarısının fəth edilməsi və güclü Temuriylər imperiyasının yaradılması haqqında danışır.
Müəllif Tamerlanın xarakterinin ziddiyyətini məharətlə təsvir edir: ağıl və qəddarlıq, sevgi ilə nifrət arasında bağlılığı göstərir. Yazar Tamerlanın əsas xüsusiyyətlərini, hər hansı bir xaosu dəmir nizam-intizamla yatırmaq qabiliyyətini incə şəkildə əksi, böyük komandirin tək taktik siyasətçi kimi deyil, həm də strateq kimi parlaq bacarıqlarını göstərir.
Əsərdə zəngin etnoqrafik materialdan, XIV-XV əsrlərə aid Tamerlan haqqında tarixi mənbələrdən əldə edilmiş məlumatlardan istifadə olunur.
Nəşr geniş oxucu kütləsi, o cümlədən hərbi tarix və orta əsrlərlə maraqlananlar üçün hazırlanmışdır.


2019

“Пиши, сокращай” (Yazın, kəsin)- M. İlyaxov, L. Sarıçyeva

Bu nəşrdə müəlliflər informasiya, reklam, və jurnalist mətnlərində nəyin yaxşı və nəyin pis olduğunu aydın şəkildə göstərirlər. Cavab verəcəkləri məktubları və abunəliyini ləğv etməyəcəkləri məktubları necə yazmaq olar. Bacarıqlı reklamları necə yaratmaq olar. Fikirlərinizi bacarıqlı və aydın şəkildə necə ifadə etməlisiniz. Kitabdakı tövsiyələrə əməl edərək, bacarıqlı yazmağı, oxucu cəlb etməyi və etibar qazanmağı öyrənə bilərsiniz.
Kitab kopirayterlər, müəlliflər, redaktorlar, dizaynerlər, proqramçılar, menecerlər, sahibkarlar, idarəçilər və işlərində mətndən istifadə edənlər üçün faydalı olacaqdır.


2019

“İki xalqın oğlu” - Maqsud Şeyxzadə

Kitab Maqsud Şeyxzadənin 110 illik yubileyinə həsr edilmişdir. Maqsud Şeyxzadə, çoxşaxəli şəxsiyyət - şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi, müəllim. 1928-ci ildə taleyi onu Özbəkistana aparmışdır. Qardaş respublika onu öz oğlu kimi qucaqladı. Şair hər zaman bildirdi ki, Nəvai diyarı onun üçün və ilham çiçəkləri üçün əzizdir. Qısa müddətdə özbək dilini mənimsəyərək məktəbdə müəllim kimi çalışır. Özbəkistanda Maqsud Şeyxzadə disertasiya müdafiə edir, Nizami adına Dövlət Pedaqoji İnstitutunda müəllim, dosent, professor professor kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Bəli, Maqsud Şeyxzadə həqiqətən iki xalqın övladı idi. İki qardaş xalqın həyat sevər dostluğunun bir nümunəsidir.
Qeyd edək ki, kitabda Maqsud Şeyxzadənin həyatının müxtəlif dövrlərinə aid fotoşəkillər, əziz valideynlərinin, və ona yaxın insanların şəkilləri yer alıb.
Kitab geniş oxucu kütləsi, ilk növbədə ədəbiyyatşünaslar, şair və yazıçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.


2019

“Колониальная политика Российского царизма в Азербайджане 1” (Azərbaycanda rus çarizminin müstəmləkə siyasəti 1) – SSRİ Elmlər Akademiyası

Bu nəşrdə rus çarizminin Azərbaycanda müstəmləkəçilik siyasətinin tarixində müəyyən bir dövrü, çar hakimiyyətinin feodal münasibətlərini qorumaq və qanuniləşdirmək üçün fəaliyyətini əhatə edən mərkəzi (Moskva və Leninqrad) arxiv sənədləri yer almışdır.
Belə bir nəşrə ehtiyac artıq yetişib. Çar hökuməti, rus çarizminin hərbi-feodal genişlənməsinin və tarixi əsaslandırılmasına yönəlmiş hallar istisna olmaqla, müstəmləkə xalqlarının tarixi ilə bağlı tədqiqatları təşviq etmirdi.
Kitab siyasətçilər, politoloqlar, ictimai xadimlər, tarixi fakültələrin tələbələri, eləcə də tarixi sevənlər üçün nəzərdə tutulub.


2014

“Переселение народов на Кавказе ХХ в.” (XX əsrdə Qafqazda xalqların məskunlaşması) - Alqimantas Lekis

Kitabda Azərbaycanın və azərbaycanlıların çoxəsrlik tarixində çox əziyyət çəkmələri barədə danışılır.
Son iki yüz il ərzində Azərbaycan ərazisi və xalqı daim məhrumiyyətlərə və soyqırımlara, sürgünlərə və işğallara, ilhaqlara və müxtəlif təzyiqlərə məruz qalmışdır. Tarix göstərir ki, əksər hallarda bu, böyük dövlətlərin və iri regional dövlətlərin, habelə öz eqoist maraqlarını lobbi edən kiçik xalqların və onların havadarlarının ambisiyaları nəticəsində baş verdi. Bunlar ilk növbədə azərbaycanlıların öz torpaqlarında sığındığı ermənilərdir.


2016

“Дашнаки от Ферганы до Карабаха” (Daşnaklar Fərqanədən Qarabağa) - Şuxrat Barlas (Salamov)

Bakıda özbək publisisti və tarixçisi Şuxrat Barlasın (Salamov) bir kitabı nəşr olunmuşdur: "Daşnaklar Fərqanədən Qarabağa." Turan xəbər verir ki, kitabda daşnakların türk xalqlarının ərazilərindəki cinayətləri vurğulanır.
Müəllif 1992-ci ildən daşnak cinayətləri ilə bağlı faktlar toplamağa başlamışdır. Kitabda Orta Asiyada təsvir olunan hadisələr Rusiyanı Türküstanın müstəmləkə etməsi fonunda baş vermişdir.
Ən böyük zorakılıq dalğası bolşeviklərlə birlikdə bölgəyə erməni silahlı qüvvələrinin gəlməsi ilə başlamışdır. Müəllif yazırdı ki, 1917-1918-ci illərdə bolşeviklərin köməyi ilə "Türküstan muxtariyyəti" "Daşnaktsutyun" terrorçular tərəfindən dağıdılmışdır. Türkistan ideyasının daşıyıcılarını məhv etmək üçün barbar üsullardan istifadə olunurdu. 1918-ci ildə Fərqanə Vadisində daşnak qətliamını tarixə bəllidir. Elə həmin illərdə daşnaklar Zəngəzurdakı 30-dan çox azərbaycan kəndinin əhalisinin tamamilə məhv edərək, Azərbaycan torpaqlarını qoparmaq ideyasını fəal şəkildə irəli sürdülər.
Bu soyqırımın təşkilatçısı Garegin Nzhdeh indi Ermənistanda əbədiləşdirilir. XIX əsrin ikinci yarısı - XX əsrin əvvəllərində ermənilər Türküstanda fəal şəkildə məskunlaşdılar.
Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsindəki erməni məsələsi Rusiya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Buna baxmayaraq, rus zabitləri çoxsaylı sənədlərdə ermənilərin dinc müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri cinayətləri qeyd etmişdirlər. Beləliklə, Kokandda daşnakların gəlişindən sonra bütün mağazalar dağıdılır... kütləvi qırğınlar baş vermişdir. Andijanda axtarış bir həftə boyunca soyğunçuluq, qətl və təcavüzlə müşayiət olundu. ” 1897-ci ildə 120 min nəfərdən olan Kokandın əhalisi 1926-cı ildə 69300-ə endirildi. Şəhər dağıdıldı və yandırıldı. Daşnaklar xəstələr və işçilərlə birlikdə xəstəxananı yandırdılar. Kokand pambıq fabrikinin 50 işçisi ailələri ilə birlikdə öldürülmüşdür.


2019


Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyi Azərbaycana aid portal
© Azərbaycan Respublikasinin Özbəkistan Respublikasındakı Səfirliyinin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi. Saytdakı məlumatlarından istifadə etdikdə istinad mütləqdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Özbəkistan, Daşkənd şəhəri, Mirabad rayonu, Heydər Əliyev küç., 9
Tel.: (+99871) 293 53 56; (+99871) 293 52 89
E-mail: culcenter.az@gmail.com
Progint Studiyası